Historick? ?asopis 02/2020
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-?e?tina-angli?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2020

Hmotnosť

311,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

H i s t o r i o g r a f i a

? w i ? t e k, Adam: The 19th century history of Slovakia and the Slovaks in Polish research of the last thirty years  193

 

? t ? d i e

H o m o ? a, Tom??: S kr??om alebo proti kr??ovi? Sprisahanie vo?i Matejovi Korv?novi v roku 1471  221

K r ? t k y, Mat??: Anal?za politickej a soci?lnej karikat?ry v ?asopisoch Rar??ek a Je?ibaba v obdob? rokov 1870 ? 1872  249

S i m o n, Attila: Intern?cie z ju?n?ho Slovenska v roku 1919. Dodatok k charakteru dobov?ho ?eskoslovensk?ho ?t?tu  271

B a l ? k, Stanislav ? F i a l a, Petr: ?eskoslovensk? volby 1935 a doln? parlamentn? komora: rozd?ly mezi poslanci pro?eskoslovensk?ch a antisyst?mov?ch stran?  291

 

M a t e r i ? l y

K o l l ? r o v ?, Ivona: Popularita kantovskej filozofie na prelome 18. a 19. storo?ia  313

 

D i s k u s i a

H r u b o ?, Anton: Pre?o slovensk? historiografia a spolo?nos? potrebuj? nov? paradigmu eur?pskeho fa?izmu? Pozn?mky (nielen) k monografii Jakuba Dr?bika Fa?izmus  335

 

R e c e n z i e

? e d i v ?, Juraj: Beitr?ge zur mittelalterlichen deutschsprachigen Schriftkultur in der Slowakei I (Peter M. Zigman)  353

G a u ? ? k, ?tefan: Mestsk? m?zeum v Pre?porku v kontexte doby (1868 ? 1918). In memoriam J?zsef K?ny?ki (Jana Laslav?kov?)  358

K a t e r, Michael: Culture in Nazi Germany (Jakub Dr?bik)  365

L i ? k o v ?, Kate?ina: Sexual Liberation, Socialist Style. CommunistCzechoslovakia and the Science of Desire, 1945?1989 (Denisa Ne???kov?)  369

 

G l o s y  373

 

K r o n i k a  381