Historický časopis 03/2003
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2003

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e 

B y s t r i c k ý, Peter: Slovanské a bulharské vpády na Balkán do roku 559   385

K u š n i r á k o v á, Ingrid: Nemocnice milosrdných bratov v Uhorsku v súradniciach osvietenských reforiem Márie Terézie a Jozefa II.   403

K e r t é s z, Botond: Sondy do vzťahu evanjelickej cirkvi, Slovákov a uhorského štátu v  rokoch 1848 – 1849   417

V a r i n s k ý, Vladimír: „Biela légia“ a jej pôsobenie na strednom Slovensku   435

P e š e k, Jan: Protestantské cirkvi na Slovensku v rokoch 1969 – 1989   447

 

R o z h ľ a d y

S o r b y, Karol: Sýria a Libanon na ceste k nezávislosti (1941 – 1946)   471

M a n n o v á, Elena: Historické dimenzie kolektívnych identít v strednej Európe   491

 

A r c h í v

N e m e š, Jaroslav – Z m á t l o, Peter: Listy Andreja Hlinku biskupovi Karolovi Kmeťkovi  z  rokov 1919 – 1928   501

 

R e c e n z i e

R y c h l í k, J.: Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989–1992 (M. Katuninec)   528

Č i e r n a-L a n t a y o v á, D.: Pohľady na Východ (Postoje k Rusku v slovenskej politike 1939 – 1944) (P. Petruf)   529

Nitra v slovenských dejinách (M. Kohútová)   532

Š i š m i š, M. a kol.: Bánovce nad Bebravou. 1232 – 2002 (E. Frimmová)   535

L e n d v a i, P.: Tisíc let maďarského národa (P. Mosný)   537

Dzieje Podkarpacia  V. Początki chrześcijaństwa w Małopolsce (R. Kožiak)   539

 

G L O S Y–  B I B L I O G R A F I A – K R O N I K A