Historick? ?asopis 03/2003
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2003

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e 

B y s t r i c k ?, Peter: Slovansk? a bulharsk? vp?dy na Balk?n do roku 559   385

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid: Nemocnice milosrdn?ch bratov v Uhorsku v s?radniciach osvietensk?ch reforiem M?rie Ter?zie a Jozefa II.   403

K e r t ? s z, Botond: Sondy do vz?ahu evanjelickej cirkvi, Slov?kov a uhorsk?ho ?t?tu v  rokoch 1848 ? 1849   417

V a r i n s k ?, Vladim?r: ?Biela l?gia? a jej p?sobenie na strednom Slovensku   435

P e ? e k, Jan: Protestantsk? cirkvi na Slovensku v rokoch 1969 ? 1989   447

 

R o z h ? a d y

S o r b y, Karol: S?ria a Libanon na ceste k nez?vislosti (1941 ? 1946)   471

M a n n o v ?, Elena: Historick? dimenzie kolekt?vnych ident?t v strednej Eur?pe   491

 

A r c h ? v

N e m e ?, Jaroslav ? Z m ? t l o, Peter: Listy Andreja Hlinku biskupovi Karolovi Kme?kovi  z  rokov 1919 ? 1928   501

 

R e c e n z i e

R y c h l ? k, J.: Rozpad ?eskoslovenska. ?esko-slovensk? vztahy 1989?1992 (M. Katuninec)   528

? i e r n a-L a n t a y o v ?, D.: Poh?ady na V?chod (Postoje k Rusku v slovenskej politike 1939 ? 1944) (P. Petruf)   529

Nitra v slovensk?ch dejin?ch (M. Koh?tov?)   532

? i ? m i ?, M. a kol.: B?novce nad Bebravou. 1232 ? 2002 (E. Frimmov?)   535

L e n d v a i, P.: Tis?c let ma?arsk?ho n?roda (P. Mosn?)   537

Dzieje Podkarpacia  V. Pocz?tki chrze?cija?stwa w Ma?opolsce (R. Ko?iak)   539

 

G L O S Y?  B I B L I O G R A F I A ? K R O N I K A