Historick? ?asopis 04/1993
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

168

Rok vydania

1993

Hmotnosť

272,00g

Formát

170x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

B r e z o v ? k o v ?, Blanka: Konsolida?n? snahy Karola I. v Uhorsku po zvolen? za kr??a (1310 ? 1317)   361

K r a j ? o v i ? o v ?, Nat?lia: ?upn? zv?z a ?silie o jeho vytvorenie v rokoch 1920 ? 1926   379

R y c h l ? k, Jan: Pozemkov? reforma na Slovensku v rokoch 1945 ? 1950   394

J u r o v ?, Anna: Snahy o sformulovanie ?t?tnej politiky vo?i r?mskym obyvate?om v povojnovom obdob?   414

P e ? e k, Jan: Ma?arsk? udalosti roku 1956 a Slovensko   430

 

Rozh?ady

H o r v ? t h, Pavel: V?voj n?rodnostn?ho zlo?enia a n?rodn?ch ideol?gi? v Uhorsku v 18. storo?? (do roku 1790)   443

 

Arch?v

L i p t ? k, ?ubom?r: ?vaha o slovenskej ot?zke z roku 1969   452

 

Recenzie

D o r o ? e n k o, D.: Narys istoriji Ukrajiny (?. Haraksim)   462

A v e n a r i u s, A.: Byzantsk? kult?ra v slovanskom prostred? v 6. ? 12 storo?? (V. Kop?an)   463

L e t t r i c h, J.: Dejiny novodob?ho Slovenska (History of Modern Slovakia) (?. Lipt?k)   464

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   466

 

Historiografia na Slovensku 1991   491