Historick? ?asopis 05/2020
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

143

Rok vydania

2020

Hmotnosť

239,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t h o d o l o g y

H o r s k ?, Jan ? V e l k o v ?, Alice: Influence of socio-economic status and household structure on the availability of grandmother care. Possibilities of research into the grandmother hypothesis in the Central-European historical family  769

 

A r t i c l e s

T a s i ?, Dmitar: Friends and foes: Czechs/Slovaks and Serbia  during the First World War  797

D u g a ? k i, Vlatka ? S o v i l j, Milan: ?We Have to Move Forward!? The slovak minority in the Kingdom of Yugoslavia in 1935?1939 815

D a  v i d o v ? Glogarov?, Jana ? D a v i d, Jaroslav: The Radio Speeches of Czech Exile Politicians in the Period of 1939?1945 ? in the Perspective of Thematization of Proper Names  841

P o l ? ? k o v ?, Zuzana ? D u i n van C., Pieter: ?Anti-Zionism? and the fight against anti-Semitism in Czechoslovakia, 1967?1969  861

 

R e v i e w s

Magnae Moraviae fontes historici I. Annales et chronicae (Miroslav Lys?) 889

B a r l e t t, Robert: Royal Blood. Dynastic Politics in Medieval Europe (Peter Bu?ko) 891

R u s i n o v ?, Zora: S?dru?ka moja vlas?. Vizu?lna kult?ra obdobia stalinizmu na Slovensku. [My Comrade Motherland. Visual culture of the Stalinist period in Slovakia.]; K u s ?, Alexandra: Preru?en? piese?. V?tvarn? umenie v ?asoch stalinskej kult?rnej praxe 1948 ? 1956. [An Interrupted Song. Visual art during in the era of Stalinist cultural praxis 1948?1956] (Mar?na Zavack?)  895

S o m m e r, V?t?zslav a kol.: ??dit socialismus jako firmu. Technokratick? vl?dnut? v ?eskoslovensku, 1956?1989. [To run socialism like a firm. Technocratic Governance in Czechoslovakia, 1956?1989] (Adam Hudek) 901

L a c z ?, Ferencz ? Gabrijel?i?, Luka Lisjak (Eds.): Legacy of Division. East and West After 1989 (Ag?ta ??stov? Drelov?) 905