Historick? ?asopis 01/2018
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2018

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

G ? l i k, Zdenko: Hlohoveck? vetva rodu Aba  3

B e n k a, Peter: Mestsk? pr?sahy v Bardejove v ranom novoveku ako prame? kult?rnych a soci?lnych dej?n  27

D o l e ? a l o v ?, Antonie: Zapomenut? ko?eny. Nadace v ?esk?ch zem?ch a v ?eskoslovensku p?ed rokem 1951  55

V a ? ?, Martin: Soci?lna ?trukt?ra bratislavskej umeleckej boh?my v rokoch 1920 ? 1945  83

Z a v a c k ?, Mar?na: Dobrodru?stv? akademickej mobility: Roman Jakobson na Slovensku  107

V a l e ?, Luk??: Nebyla to jenom Praha ? pod?l obyvatel ?esk?ch a slovensk?ch m?st a region? na p?du komunistick?ho re?imu  133

 

R e c e n z i e

H l a v a ? k o v ?, Miriam (ed.).: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunik?cie (Marek Druga)  159

D u c h o ? o v ?, Diana ? L e n g y e l o v ?, T?nde: Hradn? kuchyne a ??achtick? stravovanie v ranom novoveku. Radosti sl?vnost?, strasti ka?dodennosti (Michal Bada)  162

? e r n ? k, Tom?? ? M o c k o, Martin: Hus?k v odboji a SNP 1938 ? 1945 (Jakub Dr?bik)  165

 

G l o s y  171

 

K r o n i k a  177

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  189