Historický časopis 01/2018
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

192

Rok vydania

2018

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

G á l i k, Zdenko: Hlohovecká vetva rodu Aba  3

B e n k a, Peter: Mestské prísahy v Bardejove v ranom novoveku ako prameň kultúrnych a sociálnych dejín  27

D o l e ž a l o v á, Antonie: Zapomenuté kořeny. Nadace v českých zemích a v Československu před rokem 1951  55

V a š š, Martin: Sociálna štruktúra bratislavskej umeleckej bohémy v rokoch 1920 – 1945  83

Z a v a c k á, Marína: Dobrodružstvá akademickej mobility: Roman Jakobson na Slovensku  107

V a l e š, Lukáš: Nebyla to jenom Praha – podíl obyvatel českých a slovenských měst a regionů na pádu komunistického režimu  133

 

R e c e n z i e

H l a v a č k o v á, Miriam (ed.).: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie (Marek Druga)  159

D u c h o ň o v á, Diana – L e n g y e l o v á, Tünde: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Radosti slávností, strasti každodennosti (Michal Bada)  162

Č e r n á k, Tomáš – M o c k o, Martin: Husák v odboji a SNP 1938 – 1945 (Jakub Drábik)  165

 

G l o s y  171

 

K r o n i k a  177

 

O b h á j e n é  p r á c e  189