Historick? ?asopis 03/2014
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

212

Rok vydania

2014

Hmotnosť

347,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

T a c h i a o s, Antonios E.: Cyrilometodsk? dedi?stvo a jeho odkaz svetu Slovanov  385

F r i m m o v ?, Eva: Eli?? Berger (1562 ? 1644), cis?rsky historiograf a poeta laureatus  393

? o l t ? s, Peter: Konfesion?lne zmie?an? man?elstv? v Uhorsku. Pr?vne normy a soci?lna prax do roku 1848  415

P ? l, Judit ? H o l e c, Roman: Dvaja vysok? ?t?tni ?radn?ci ? dva integra?n? pokusy ? dve ?imperi?lne kari?ry?? (knie?a Karl Schwarzenberg a gr?f Emanuel P?chy v Sedmohradsku)  447

S a b o l, Miroslav: Limity a hranice cestnej dopravy v 40. rokoch 20. storo?ia na Slovensku  471

Vo j ? ? e k, Ladislav: Z?kon?k pr?ce z roku 1965 ? z?klad ?eskoslovensk?ho pracovn?ho pr?va ve druh? polovin? minul?ho stolet? 501

 

M a t e r i ? l y

S k l e n ? ? o v ?, Sylva: P?t let Ivana Krna jako vyslance v Nizozemsku (1934-1938). P??sp?vek k vz?jemn?m vztah?m ?eskoslovenska a Nizozemska  525

 

D i s k u s i a

U l i ? n ?, Ferdinand: Toponymum Slovensko ? p?vod a obsah n?zvu  545

 

R e c e n z i e

K o v ? ?, Du?an a kol. Sondy do slovensk?ch dej?n v dlhom 19. storo?? (Elena Mannov?)  555

K ? z m e r o v ?, ?ubica a kol. Premeny v ?kolstve a vzdel?van? na Slovensku (1918 ? 1945) (Anna Bockov?)  559

P o d o l s k ?, Peter B. Povstanie roku 1944. Bolo n?rodn?, sl?vne, u?ito?n?? (Anton Hrubo?)  561

M i c h ? l e k, Slavom?r ? L o n d ? k, Miroslav a kol. Gust?v Hus?k. Moc politiky. Politik moci (Ivan Kamenec)  564

 

G l o s y  569

 

K r o n i k a  582