Historický časopis 03/2014
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina - čeština

Počet strán

212

Rok vydania

2014

Hmotnosť

347,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

T a c h i a o s, Antonios E.: Cyrilometodské dedičstvo a jeho odkaz svetu Slovanov  385

F r i m m o v á, Eva: Eliáš Berger (1562 – 1644), cisársky historiograf a poeta laureatus  393

Š o l t é s, Peter: Konfesionálne zmiešané manželstvá v Uhorsku. Právne normy a sociálna prax do roku 1848  415

P á l, Judit – H o l e c, Roman: Dvaja vysokí štátni úradníci – dva integračné pokusy – dve „imperiálne kariéry“? (knieža Karl Schwarzenberg a gróf Emanuel Péchy v Sedmohradsku)  447

S a b o l, Miroslav: Limity a hranice cestnej dopravy v 40. rokoch 20. storočia na Slovensku  471

Vo j á č e k, Ladislav: Zákoník práce z roku 1965 – základ československého pracovního práva ve druhé polovině minulého století 501

 

M a t e r i á l y

S k l e n á ř o v á, Sylva: Pět let Ivana Krna jako vyslance v Nizozemsku (1934-1938). Příspěvek k vzájemným vztahům Československa a Nizozemska  525

 

D i s k u s i a

U l i č n ý, Ferdinand: Toponymum Slovensko – pôvod a obsah názvu  545

 

R e c e n z i e

K o v á č, Dušan a kol. Sondy do slovenských dejín v dlhom 19. storočí (Elena Mannová)  555

K á z m e r o v á, Ľubica a kol. Premeny v školstve a vzdelávaní na Slovensku (1918 – 1945) (Anna Bocková)  559

P o d o l s k ý, Peter B. Povstanie roku 1944. Bolo národné, slávne, užitočné? (Anton Hruboň)  561

M i c h á l e k, Slavomír – L o n d á k, Miroslav a kol. Gustáv Husák. Moc politiky. Politik moci (Ivan Kamenec)  564

 

G l o s y  569

 

K r o n i k a  582