Historick? ?asopis 03/2020
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2020

Hmotnosť

312,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

L a b a n c, Peter ? G l e j t e k, Miroslav: Kari?ra spi?sk?ho prepo?ta Mutim?ra. K person?lnemu a kult?rnemu transferu v Uhorskom kr??ovstve v polovici 13. storo?ia  385

J a n u r a, Tom??: Nepotizmus v spr?ve Spi?skej stolice v rokoch 1711 ? 1785  409

S t r a c h o v ?, Milena ? Vo s t r ?, Zden?k: Orel ve st?nu sokolsk?ch k??del: p??sp?vek k d?jin?m katolick? t?lov?chovn? organizace  439

? v o r c, Peter: Dve perif?rie v dvoch krajin?ch okt?ber 1918 ? janu?r 1919. V?chodn? Slovensko a Uhorsk? Rus na ceste do ?eskoslovenskej republiky 463

S z a l a y, Peter: ?Zb?ra?! M?me na to zl? rozpomienky?. K hist?rii odborn?ch a politick?ch diskusi? o Bratislavskom hrade na sklonku 1. ?eskoslovenskej republiky a vojnovej Slovenskej republiky  491

H o r i ? k a, Martin: ?ivot a p?sobenie demokrata J?na ?ev??ka vo svetle jeho politick?ch vz?ahov  517

 

R o z h ? a d y

B o t e k, Andrej: K problematike k?azskej a biskupskej konsekr?cie sv. Gorazda  545

 

R e c e n z i e

F u n d ? r k o v ?, Anna: Barokov? aristokrat (T?nde Lengyelov?)  561

Z ? c k e r t, Martin ? S c h v a r c, Michal ? F i a m o v ?, Martina: Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45 (Du?an Kov??)  564

L o n d ? k, Miroslav ? M i c h ? l e k, Slavom?r et al.: Dub?ek; L o n d ? k, Miroslav ? M i c h ? l e k, Slavom?r (Eds.): Alexander Dub?ek. The Symbol of Spring (Edita Ivani?kov?)  568

 

K r o n i k a  571