Historický časopis 05/2011
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

angličtina

Počet strán

152

Rok vydania

2011

Hmotnosť

254,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

H l a v a č k o v á, Miriam: A diplomat in the service of the Kings of Hungary. The activity of the Bishop of Nitra Antony of Šankovce at the end of the Middle Ages  3
H o l e c, Roman: Trianon rituals or considerations of some features of Hungarian historiography  25
R o g u ľ o v á, Jaroslava: The Czechoslovak National Democratic Party in the Politics of the Slovak National Party, 1919 – 1932  49
B y s t r i c k ý, Valerián: The military intervention of the central government in Slovakia, 9-11 March 1939 77
N i ž ň a n s k ý, Eduard: The discussions of Nazi Germany on the deportation of Jews in 1942 – the examples of Slovakia, Rumania and Hungary  111

 

R e v i e w s

Š t e f á n i k, Martin – L u k a č k a, Ján et al.: A Lexicon of Medieval Towns in Slovakia (Mária Grófová) 137
V ö r ö s, László: Analytical historiography versus national history: the “nation” as social representation (Miroslav Michela) 138
S e g e š, Vladimír et al.: Slovakia – Military Chronicle (Matej Hanula) 140
Š u c h o v á, Xénia: The Idea of the Czechoslovak State in Slovakia 1918 – 1939. Protagonists, bearers, opponents (Bohumila Ferenčuhová) 144
F e r e n č u h o v á, Bohumila: France and the slovak question 1789 – 1989 (Pavol Petruf) 148