Historick? ?asopis 05/2011
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina

Počet strán

152

Rok vydania

2011

Hmotnosť

254,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

A r t i c l e s

H l a v a ? k o v ?, Miriam: A diplomat in the service of the Kings of Hungary. The activity of the Bishop of Nitra Antony of ?ankovce at the end of the Middle Ages  3
H o l e c, Roman: Trianon rituals or considerations of some features of Hungarian historiography  25
R o g u ? o v ?, Jaroslava: The Czechoslovak National Democratic Party in the Politics of the Slovak National Party, 1919 ? 1932  49
B y s t r i c k ?, Valeri?n: The military intervention of the central government in Slovakia, 9-11 March 1939 77
N i ? ? a n s k ?, Eduard: The discussions of Nazi Germany on the deportation of Jews in 1942 ? the examples of Slovakia, Rumania and Hungary  111

 

R e v i e w s

? t e f ? n i k, Martin ? L u k a ? k a, J?n et al.: A Lexicon of Medieval Towns in Slovakia (M?ria Gr?fov?) 137
V ? r ? s, L?szl?: Analytical historiography versus national history: the ?nation? as social representation (Miroslav Michela) 138
S e g e ?, Vladim?r et al.: Slovakia ? Military Chronicle (Matej Hanula) 140
? u c h o v ?, X?nia: The Idea of the Czechoslovak State in Slovakia 1918 ? 1939. Protagonists, bearers, opponents (Bohumila Feren?uhov?) 144
F e r e n ? u h o v ?, Bohumila: France and the slovak question 1789 ? 1989 (Pavol Petruf) 148