Historický časopis 03/2016
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-čeština-angličtina

Počet strán

192

Rok vydania

2016

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

B o t e k, Andrej: Veľkomoravské kontexty v ranostredovekej sakrálnej architektúre na Slovensku  385

K u š n i r á k o v á, Ingrid: Sociálna a zdravotnícka starostlivosť v Uhorsku v prvej polovici 19. storočia  401

Š u l i g o j, Metod: Impact of the Great War on the conditions for the development of the hospitality industry in Gorizia/Görz/Gorica and its surroundings  431

C h y t k a, Stanislav V.: Církev československá v Liptovské Osadě  451

Š p i l k a, Jozef: Mocensko-politické zápasy vo vedení Komunistickej stranySlovenska v rokoch 1950 – 1953  473

 

M a t e r i á l y

U l i č n ý, Ferdinand: Latinské etnonymá Slovákov v stredoveku a novoveku: Sclavi, Pannoni, Slavi  497

 

A r c h í v

G r a d o š, Juraj: Dokument Užhorodskej únie z 24. apríla 1646  511

K u c í k, Štefan: Otvorený list newyorských Slovákov grófovi Mihályovi Károlyimu z roku 1914  521

 

D i s k u s i a

M o s n ý, Peter – L a c l a v í k o v á, Miriam: Slováci a slovenská štátnosť 1939 – 1945 alebo nemali by sme už konečne prijať našu štátoprávnu minulosť?  545

 

R e c e n z i e

D r a h o š o v á, Viera (Ed.).: Skalica (Eva Frimmová)  555

L o n d á k o v á, Elena: Slovenská kulúra v rokoch 1968 – 1970 (Vlasta Jaksicsová)  558

 

G l o s y  563

 

K r o n i k a  569