Historick? ?asopis 03/2016
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-?e?tina-angli?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2016

Hmotnosť

317,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

B o t e k, Andrej: Ve?komoravsk? kontexty v ranostredovekej sakr?lnej architekt?re na Slovensku  385

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid: Soci?lna a zdravotn?cka starostlivos? v Uhorsku v prvej polovici 19. storo?ia  401

? u l i g o j, Metod: Impact of the Great War on the conditions for the development of the hospitality industry in Gorizia/G?rz/Gorica and its surroundings  431

C h y t k a, Stanislav V.: C?rkev ?eskoslovensk? v Liptovsk? Osad?  451

? p i l k a, Jozef: Mocensko-politick? z?pasy vo veden? Komunistickej stranySlovenska v rokoch 1950 ? 1953  473

 

M a t e r i ? l y

U l i ? n ?, Ferdinand: Latinsk? etnonym? Slov?kov v stredoveku a novoveku: Sclavi, Pannoni, Slavi  497

 

A r c h ? v

G r a d o ?, Juraj: Dokument U?horodskej ?nie z 24. apr?la 1646  511

K u c ? k, ?tefan: Otvoren? list newyorsk?ch Slov?kov gr?fovi Mih?lyovi K?rolyimu z roku 1914  521

 

D i s k u s i a

M o s n ?, Peter ? L a c l a v ? k o v ?, Miriam: Slov?ci a slovensk? ?t?tnos? 1939 ? 1945 alebo nemali by sme u? kone?ne prija? na?u ?t?topr?vnu minulos??  545

 

R e c e n z i e

D r a h o ? o v ?, Viera (Ed.).: Skalica (Eva Frimmov?)  555

L o n d ? k o v ?, Elena: Slovensk? kul?ra v rokoch 1968 ? 1970 (Vlasta Jaksicsov?)  558

 

G l o s y  563

 

K r o n i k a  569