Historick? ?asopis 03/2018
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2018

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

Z u p k a, Du?an: Formy komunik?cie politick?ch el?t v stredovekej strednej Eur?pe (Uhorsko, Rak?sko, ?esk? krajiny, 1250 ? 1350)  385

V r t e l, Andrej ? M a r e t t a, Robert Gregor: Poklad keltsk?ch minc? objaven? v Bratislave roku 1776: lokaliz?cia miesta n?lezu  409

K o w a l s k ?, Eva: Podnikanie v r??ii aristokrata: zalo?enie a prv? roky s?kenky v Uhrovci (1845 ? 1851)  429

D o s k o ? i l, Zden?k: Ladislav Novomesk? a slovensk? kulturn? obec v propagandistick? kampani proti tzv. bur?oazn?mu nacionalismu na ja?e 1951 457

? ? l a, Ond?ej: ?Konflikt za?al v Sarajevu a zde i skon???: historick? kontext tzv. reintegrace hlavn?ho m?sta po v?lce v Bosn? a Hercegovin? v roce 1996  493

 

M a t e r i ? l y

M i k u l ? ? o v ?, Alena ? P a l ? r i k, Miroslav: Rev?zia znakov, symbolov, pam?tn?kov a s?ch v obdob? auton?mie a Slovenskej republiky 1938 ? 1945: pr?klad mesta Nitra 523

 

R e c e n z i e

B a d a, Michal: Slovensk? dejiny II. 1526 ? 1780 (J?lius Bartl)  547

H o l l ?, Karol: Andrej Kme? a slovensk? n?rodn? hnutie (J?n Golian) 550

B a b j ?k, Juraj: Boles? v kameni ukryt? (Martin Posch)  554

 

G l o s y  559

 

K r o n i k a  565

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  569