Historický časopis 02/2019
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina-angličtina

Počet strán

192

Rok vydania

2019

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H a b a j, Michal: Konštrukcia Svébov v Caesarových Zápiskoch o vojne v Galii  193

H o r b u l á k, Zsolt – T ó t h, Ferenc: François de Tott (1733 – 1793). Život a dielo jedného osvieteného diplomata 215

L a s l a v í k o v á, Jana: Mestské divadlo v Prešporku v kontexte vývoja mestských divadiel v strednej Európe v druhej polovici 19. storočia  241

S t r a c h o v á, Milena: Emancipation of women in physical education. Paper on history of the women´s unit of Sokol Brno I (1902–1934)  265

H a l l o n, Ľudovít – M i č k o, Peter – S a b o l, Miroslav: Úloha Nemecka v drevárskom priemysle Slovenska 1939 – 1945. Inštitucionálny vývoj a obchod s drevom  289

 

M a t e r i á l y

L u z, Rastislav: Cestovné záznamy kráľovského komorníka Marka z Vysokej z roku 1517 (edícia) 311

 

D i s k u s i a

M a r e t t a, Robert Gregor: Poznámky k vysokoškolskej učebnici: JAKUBČOVÁ, Renáta. Vznik a vývoj slovenských cirkevných provincií  333

 

R e c e n z i e

L e o n c i n i, Francesco: Alternativa mazziniana (Bohumila Ferenčuhová) 345

B a u e r k ä m p e r, Arnd – R o s s o l i ń s k i - L i e b e, Grzegorz (Eds.): Fascism withou borders (Jakub Drábik)  349

C h o d ě j o v s k ý, Jan (Ed.): Paříž 1919 (Erik Dulovič) 353

L a c l a v í k o v á, Miriam – Š v e c o v á, Adriana: Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave (Miroslav Lysý) 356

H n i l i c a, Jiří: Fenomén Dijon (Ľubica Kázmerová)  358

Slovak Studies. Rivista dell´Isttituto Storico Slovaco di Roma 2015, Vol. I, N° 1-2; 2016, Vol. II, N° 1-2 (Michal Bada, Michal Kšiňan) 360

 

G l o s y  367

K r o n i k a  373