Historick? ?asopis 02/2019
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina-angli?tina

Počet strán

192

Rok vydania

2019

Hmotnosť

313,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H a b a j, Michal: Kon?trukcia Sv?bov v Caesarov?ch Z?piskoch o vojne v Galii  193

H o r b u l ? k, Zsolt ? T ? t h, Ferenc: Fran?ois de Tott (1733 ? 1793). ?ivot a dielo jedn?ho osvieten?ho diplomata 215

L a s l a v ? k o v ?, Jana: Mestsk? divadlo v Pre?porku v kontexte v?voja mestsk?ch divadiel v strednej Eur?pe v druhej polovici 19. storo?ia  241

S t r a c h o v ?, Milena: Emancipation of women in physical education. Paper on history of the women?s unit of Sokol Brno I (1902?1934)  265

H a l l o n, ?udov?t ? M i ? k o, Peter ? S a b o l, Miroslav: ?loha Nemecka v drev?rskom priemysle Slovenska 1939 ? 1945. In?titucion?lny v?voj a obchod s drevom  289

 

M a t e r i ? l y

L u z, Rastislav: Cestovn? z?znamy kr??ovsk?ho komorn?ka Marka z Vysokej z roku 1517 (ed?cia) 311

 

D i s k u s i a

M a r e t t a, Robert Gregor: Pozn?mky k vysoko?kolskej u?ebnici: JAKUB?OV?, Ren?ta. Vznik a v?voj slovensk?ch cirkevn?ch provinci?  333

 

R e c e n z i e

L e o n c i n i, Francesco: Alternativa mazziniana (Bohumila Feren?uhov?) 345

B a u e r k ? m p e r, Arnd ? R o s s o l i ? s k i - L i e b e, Grzegorz (Eds.): Fascism withou borders (Jakub Dr?bik)  349

C h o d ? j o v s k ?, Jan (Ed.): Pa??? 1919 (Erik Dulovi?) 353

L a c l a v ? k o v ?, Miriam ? ? v e c o v ?, Adriana: Dejiny pr?vnick?ho vzdel?vania na Trnavskej univerzite v Trnave (Miroslav Lys?) 356

H n i l i c a, Ji??: Fenom?n Dijon (?ubica K?zmerov?)  358

Slovak Studies. Rivista dell?Isttituto Storico Slovaco di Roma 2015, Vol. I, N? 1-2; 2016, Vol. II, N? 1-2 (Michal Bada, Michal K?i?an) 360

 

G l o s y  367

K r o n i k a  373