Historick? ?asopis 04/1994
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

156

Rok vydania

1994

Hmotnosť

250,00g

Formát

170x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H u n k a, J?n: Meden? mince Bela ?. ? d?sledok menovej reformy v Uhorsku?   609

L u k a ? k a, J?n: Majetky a spolo?ensk? postavenie Diviackovcov v stredovekom Uhorsku   625

M r v a, Ivan: Hlavn? pr??iny povstania Franti?ka ?. R?kociho roku 1703   640

 

Rozh?ady

G ? l i k, Mari?n: Venetia ? Porta Orientis (Ben?tky ? br?na do Orientu)   661

 

Materi?ly

H u ? k o, J?n: ?iadosti slovensk?ho n?roda ako reakcia na nerie?enie slovenskej ot?zky v marcov?ch z?konoch roku 1848   672

 

Recenzie

L e t z, R.: Slovensko v rokoch 1945 ? 1948 na ceste ku komunistickej totalite (J. Bartl)  681

M i n ? r, I.: Americk? Slov?ci a Slovensko (E. Jake?ov?)   684

K o ? a l k a, J.: Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815?1914. Sozialgeschichtliche Zusammenh?nge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalit?tenfrage in den b?hmischen L?ndern (D. Kov??)   687

M a g o c s i, P.  R.: Historical Atlas of East Central Europe. Cartographic design by G. J. Matthews (?. Haraksim)   689

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   692

 

Historiografia na Slovensku 1992   717