Historický časopis 02/2011
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

198

Rok vydania

2011

Hmotnosť

331,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

L y s á, Žofia: Privilégium pre Bratislavu z roku 1291  189
M i s k o l c z y, Ambrus: Povedomie Hungarus v 19. storočí  215
B a r t l o v á, Alena: Transformácia administratívy v Bratislave v prelomovom historickom období (1918 – 1923) 241
G a b z d i l o v á, Soňa: Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 1950, maďarská menšina a historické súvislosti  263
H u d e k, Adam: Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1945 – 1952  285

 

Materiály

K i n c s e s, Katalin Mária: Etnická a náboženská tolerancia. Ohlas Rákociho povstania v dielach Mateja Bela  313

 

Rozhľady

D o n č o v á, Angelika: Politické aktivity Ľudovíta Bazovského v Lučenci a okolí (1900 – 1914) 331

 

R e c e n z i e

P a p s o n o v á, Mária – Š m a h e l, František – D v o ř á k o v á, Daniela: Ulrich Richental: Kostnická kronika (Eva Frimmová) 353
Z u d o v á-L e š k o v á, Zlatica: Cesty k sebe. Česi v odboji na Slovensku v rokoch 1939 – 1943 (Marek Syrný) 356
Š i m o n č i č, Jozef: Dejiny Trnavy. Zväzok prvý (Ivan Chalupecký) 360

 

G l o s y  362

 

K r o n i k a  371

 

O b h á j e n é  p r á c e  383