Historick? ?asopis 02/2011
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

198

Rok vydania

2011

Hmotnosť

331,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

L y s ?, ?ofia: Privil?gium pre Bratislavu z roku 1291  189
M i s k o l c z y, Ambrus: Povedomie Hungarus v 19. storo??  215
B a r t l o v ?, Alena: Transform?cia administrat?vy v Bratislave v prelomovom historickom obdob? (1918 ? 1923) 241
G a b z d i l o v ?, So?a: S??tanie obyvate?stva na Slovensku v roku 1950, ma?arsk? men?ina a historick? s?vislosti  263
H u d e k, Adam: Slovensk? akad?mia vied a umen? v rokoch 1945 ? 1952  285

 

Materi?ly

K i n c s e s, Katalin M?ria: Etnick? a n?bo?ensk? tolerancia. Ohlas R?kociho povstania v dielach Mateja Bela  313

 

Rozh?ady

D o n ? o v ?, Angelika: Politick? aktivity ?udov?ta Bazovsk?ho v Lu?enci a okol? (1900 ? 1914) 331

 

R e c e n z i e

P a p s o n o v ?, M?ria ? ? m a h e l, Franti?ek ? D v o ? ? k o v ?, Daniela: Ulrich Richental: Kostnick? kronika (Eva Frimmov?) 353
Z u d o v ?-L e ? k o v ?, Zlatica: Cesty k sebe. ?esi v odboji na Slovensku v rokoch 1939 ? 1943 (Marek Syrn?) 356
? i m o n ? i ?, Jozef: Dejiny Trnavy. Zv?zok prv? (Ivan Chalupeck?) 360

 

G l o s y  362

 

K r o n i k a  371

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  383