Historick? ?asopis 02/2012
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

184

Rok vydania

2012

Hmotnosť

310,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

S t e i n h ? b e l, J?n: Bratislavsk? komit?t 191
F a b r i c i u s, Miroslav: Bratislavsk? plodinov? burza (1922 ? 1952). Peripetie fungovania jednej in?tit?cie 215
S i k o r a, Stanislav: V?voj vo veden? Komunistickej strany Slovenska od augusta 1968 do apr?la 1969 235

 

Rozh?ady

S z i j ? r t ?, Istv?n M.: Soci?lne a kult?rne dejiny uhorsk?ho snemu v 18. storo??: ?iastkov? v?sledky a zrejm? ?lohy 257

 

Materi?ly

S e g ? o v ?, Lucia: Samospr?vne revolu?n? org?ny v Turci v roku 1918. Mikrohistorick? pr?stup 271

 

Diskusia

U l i ? n ?, Ferdinand: Etnonymy Skl?voi, Sclavi, Slovieni, Slov?ci, Slovania 301
V o d r ? ? k a, Mirek: Kritick? historiografie versus Hitlerovo proroctv? v ?asopise Pam?? n?roda 331

 

R e c e n z i e

K ? n y a, Peter a kol.: Konfesionaliz?cia na Slovensku v 16. ? 18. storo?? (Ingrid Ku?nir?kov?) 335
P ? l, Judit: Uni? vagy ?unific?ltat?s?? Erd?ly uni?ja ?s a kir?lyi biztos m?k?d?se (1867 ? 1872) (Roman Holec) 338
I v a n t y ? y n o v ?, Tatiana ? Kodajov?, Daniela a kol.: V?chodn? dilema strednej Eur?py (Matej Hanula) 342
S o r b y, Karol R.: J?n 1967. ?es? dn?, ktor? zmenili Bl?zky v?chod (Pavol Petruf) 346

 

Glosy 349

 

Kronika 359

 

Obh?jen? pr?ce 370