Historický časopis 01/2004
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

232

Rok vydania

2004

Hmotnosť

372,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e 

K a l á b o v á, Martina: Venné majetky uhorských kráľovien v stredoslovenskej banskej oblasti do roku 1478   3

Š m i g e ľ, Michal: Historické otázky a súvislosti opcie a presídlenia československých občanov do Sovietskeho zväzu roku 1947   31

B á l i n t o v á, Lenka: Bratislavská lýra v kultúrnopolitickom kontexte šesťdesiatych rokov 20. storočia   67

 

M a t e r i á l y

S c h v a r c, Michal: Politická agitácia a činnosť Karpatonemeckej strany v oblasti Hauerlandu na Slovensku  v  rokoch 1935 – 1938   87

 

R o z h ľ a d y

Š u c h o v á, Xénia: Medzivojnová spoločnosť na území (nielen) českých krajín z pohľadu historika Zdeňka Kárníka   119

A l b e r t y, Július: Slovensko a Slováci v súčasných maďarských učebniciach dejepisu   135

 

A r c h í v

R y c h l í k, Jan: Začiatky normalizácie na Slovensku v správach bulharského generálneho konzulátu v Bratislave   149

 

R e c e n z i e 

P e t r u f, P.: Politické vzťahy medzi Francúzskom a Československom a Francúzskom a Slovenskom (1939 – 1948). Výber z dokumentov (B. Ferenčuhová)   173

B o t í k, J.: Slováci v argentínskom Chacu. Historický a etnokultúrny vývin pestovateľov bavlny (E. Jakešová)   175

P l a c á k, P.: Svatováclavské milenium. Češi, Němci a Slováci v roce 1929 (P. Macho)   177

L u p u, C.: Eforturi politico-diplomatice Romănesti de ieşire din al il-lea război mondial în lumina archivei diplomatice a S. U. A. (P. Kopecký)   180

B a r t l, J. – K a m e n i c k ý, M. – V a l a c h o v i č, P.: Dejepis pre I. ročník gymnázií (J. Smatana)   182

Ad: Odpoveď na recenziu Dejepisu pre I. ročník gymnázií (M. Kamenický)   192

 

G L O S Y  –  B I B L I O G R A F I A – K R O N I K A