Historick? ?asopis 01/2004
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

232

Rok vydania

2004

Hmotnosť

372,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e 

K a l ? b o v ?, Martina: Venn? majetky uhorsk?ch kr??ovien v stredoslovenskej banskej oblasti do roku 1478   3

? m i g e ?, Michal: Historick? ot?zky a s?vislosti opcie a pres?dlenia ?eskoslovensk?ch ob?anov do Sovietskeho zv?zu roku 1947   31

B ? l i n t o v ?, Lenka: Bratislavsk? l?ra v kult?rnopolitickom kontexte ?es?desiatych rokov 20. storo?ia   67

 

M a t e r i ? l y

S c h v a r c, Michal: Politick? agit?cia a ?innos? Karpatonemeckej strany v oblasti Hauerlandu na Slovensku  v  rokoch 1935 ? 1938   87

 

R o z h ? a d y

? u c h o v ?, X?nia: Medzivojnov? spolo?nos? na ?zem? (nielen) ?esk?ch kraj?n z poh?adu historika Zde?ka K?rn?ka   119

A l b e r t y, J?lius: Slovensko a Slov?ci v s??asn?ch ma?arsk?ch u?ebniciach dejepisu   135

 

A r c h ? v

R y c h l ? k, Jan: Za?iatky normaliz?cie na Slovensku v spr?vach bulharsk?ho gener?lneho konzul?tu v Bratislave   149

 

R e c e n z i e 

P e t r u f, P.: Politick? vz?ahy medzi Franc?zskom a ?eskoslovenskom a Franc?zskom a Slovenskom (1939 ? 1948). V?ber z dokumentov (B. Feren?uhov?)   173

B o t ? k, J.: Slov?ci v argent?nskom Chacu. Historick? a etnokult?rny v?vin pestovate?ov bavlny (E. Jake?ov?)   175

P l a c ? k, P.: Svatov?clavsk? milenium. ?e?i, N?mci a Slov?ci v roce 1929 (P. Macho)   177

L u p u, C.: Eforturi politico-diplomatice Rom?nesti de ie?ire din al il-lea r?zboi mondial ?n lumina archivei diplomatice a S. U. A. (P. Kopeck?)   180

B a r t l, J. ? K a m e n i c k ?, M. ? V a l a c h o v i ?, P.: Dejepis pre I. ro?n?k gymn?zi? (J. Smatana)   182

Ad: Odpove? na recenziu Dejepisu pre I. ro?n?k gymn?zi? (M. Kamenick?)   192

 

G L O S Y  ?  B I B L I O G R A F I A ? K R O N I K A