Historický časopis 02/2015
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2015

Hmotnosť

319,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

Z s o l d o s, Attila: Karol I. a mestá  195

L a c k o, Miroslav: Štátne financie habsburskej monarchie a uhorská meď v období vojny o rakúske dedičstvo. Na ceste k novým kontraktom  209

P e t r a n s k á R o l k o v á, Natália: Obnovenie Matice slovenskej roku 1919 a jej ďalšie smerovanie  231

T i š l i a r, Pavol – Š p r o c h a, Branislav: Zaznávaný a nepoznaný cenzus 1919 či len kuriozita?  253

Š t e f a n s k ý, Michal: Gustáv Husák – prvý tajomník ÚV KSČ (1969 – 1970)  275

 

R o z h ľ a d y

M i k u l á š o v á, Alena – P a l á r i k, Miroslav: Nitrianske kiná v období druhej svetovej vojny  291

 

M a t e r i á l y

H a ľ k o, Jozef: Československé veľvyslanectvo v Budapešti v kontexte maďarskej revolúcie roku 1956  313

 

D i s k u s i a

L y s ý, Miroslav: „I Svätopluk zaslúžil sa o slovenský štát“. Používanie stredovekých symbolov v 20. a 21. storočí  333

 

R e c e n z i e

N i ž ň a n s k ý, Eduard – H r a b o v s k ý, Milan. Rasizmus, antisemitizmus, holokaust (anticiganizmus) (Jarmila Švihranová)  347

S t o l a r i k, M. Mark. Where is my home? Slovak immigration to North America (1870 – 2010) (Matej Hanula)  350

Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku (Natália Krajčovičová)  354

H a h n o v á, Eva. Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích (Bohumila Ferenčuhová)  359

 

G l o s y  367

 

K r o n i k a  377