Historick? ?asopis 02/2015
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2015

Hmotnosť

319,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

Z s o l d o s, Attila: Karol I. a mest?  195

L a c k o, Miroslav: ?t?tne financie habsburskej monarchie a uhorsk? me? v obdob? vojny o rak?ske dedi?stvo. Na ceste k nov?m kontraktom  209

P e t r a n s k ? R o l k o v ?, Nat?lia: Obnovenie Matice slovenskej roku 1919 a jej ?al?ie smerovanie  231

T i ? l i a r, Pavol ? ? p r o c h a, Branislav: Zazn?van? a nepoznan? cenzus 1919 ?i len kuriozita?  253

? t e f a n s k ?, Michal: Gust?v Hus?k ? prv? tajomn?k ?V KS? (1969 ? 1970)  275

 

R o z h ? a d y

M i k u l ? ? o v ?, Alena ? P a l ? r i k, Miroslav: Nitrianske kin? v obdob? druhej svetovej vojny  291

 

M a t e r i ? l y

H a ? k o, Jozef: ?eskoslovensk? ve?vyslanectvo v Budape?ti v kontexte ma?arskej revol?cie roku 1956  313

 

D i s k u s i a

L y s ?, Miroslav: ?I Sv?topluk zasl??il sa o slovensk? ?t?t?. Pou??vanie stredovek?ch symbolov v 20. a 21. storo??  333

 

R e c e n z i e

N i ? ? a n s k ?, Eduard ? H r a b o v s k ?, Milan. Rasizmus, antisemitizmus, holokaust (anticiganizmus) (Jarmila ?vihranov?)  347

S t o l a r i k, M. Mark. Where is my home? Slovak immigration to North America (1870 ? 2010) (Matej Hanula)  350

Rozpad Uhorska a Trianonsk? mierov? zmluva. K politik?m pam?ti na Slovensku a v Ma?arsku (Nat?lia Kraj?ovi?ov?)  354

H a h n o v ?, Eva. Od Palack?ho k Bene?ovi. N?meck? texty o ?e??ch, N?mc?ch a ?esk?ch zem?ch (Bohumila Feren?uhov?)  359

 

G l o s y  367

 

K r o n i k a  377