Historick? ?asopis 01/1999
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

172

Rok vydania

1999

Hmotnosť

292,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

P e r n i ?, Jaroslav: Posledn? anjouovsk? kr??ovn? M?ria Uhorsk? (1371 ? 1395)   3

O s l a n s k ?, Franti?ek: K vizit?cii benedikt?nskych kl??torov na Slovensku za?iatkom 16. storo?ia   18

H a r a k s i m, ?udov?t: Zakladatelia marxizmu o mal?ch slovansk?ch n?rodoch Podunajskej monarchie v revolu?n?ch rokoch 1848 ? 1849  33

? v o r c, Peter: Prouhorsk? integra?n? snahy na ?zem? Slovenska na konci roku 1918   44

P a v l e n k o, Mykola: Politika ?eskoslovenska k internovan?m ukrajinsk?m vojakom v rokoch 1919 ? 1923   56

P e ? e k, Jan: ?t?t a r?mskokatol?cka cirkev na Slovensku v obdob? prvej kr?zy totalitn?ho re?imu (1953 ? 1957)   70

 

Rozh?ady

P r ? ? k o v ?, Florent?na: Vietnam a krajiny juhov?chodnej ?zie v povojnovom obdob?   88

 

Arch?v

B y s t r i c k ?, Valeri?n: Zasadnutie Slovensk?ho snemu 14. marca 1939   105

 

Recenzie

H o r v ? t h, P.: Anton Bemol?k (1762 ? 1813). P?vod a osudy jeho rodiny. ?ivot a dielo (E. Kowalsk?)   115

K l i m e k, A. : ??jen 1918. Vznik ?eskoslovenska (R. Holec)  117

N e m i r o v s k i j, E.: Gesamtkatalog der Fr?hdrucke in kyrilischen Schrift (E. Frimmov? ? P. ?e?uch)   119

G j a l c c h ? n, S?nam: Zrcadlo kr?l? (M. Slobodn?k)   121

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   125