Historický časopis 04/2007
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

208

Rok vydania

2007

Hmotnosť

339,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

L y s ý, Miroslav: Vpády husitov a ich posádky v Uhorsku v rokoch 1432 – 1435  633

K u š n i r á k o v á, Ingrid: Szechényi-Kollonichov chudobinec v Bratislave v kontexte transformácie systému sociálnej starostlivosti v Uhorsku v ranom novoveku  659

M a n n o v á, Elena: Koncept lojality. Postoj k autoritám na Slovensku počas prvej svetovej vojny  681

K a t u n i n e c, Milan: Charakter rakúskych a slovenských kresťanských odborov v prvej polovici 20. storočia  699

H u d e k, Adam: Pokus o konštruovanie marxistického národného príbehu v rokoch 1948 – 1955  721

 

R o z h ľ a d y

M a j o, Juraj – K u s e n d o v á, Dagmar: Etnické a náboženské pomery Slovenska v polovici 19. storočia podľa Geografického slovníka Uhorska od Eleka Fényesa z roku 1851  739

 

A r c h í v

Š t e f á n i k, Martin: Cesta Bonaccorsa Pittiho do Uhorska roku 1376  749

 

R e c e n z i e

K e p a r t o v á, Jana (ed.): Antika? Zajděte do kina, přečtěte román (Pavol Valachovič)  759

Die Ministerratsprotokolle Österreichs und der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 1848-1918 (Dušan Kováč)  762

B o b r í k, Miroslav: Nemecká menšina na Slovensku a jej telovýchovné a športové aktivity v rokoch 1918 – 1945 (Dušan Kováč)  763

Š t a i g l, Jan – Š t e f a n s k ý, Michal: Vojenské dejiny Slovenska. VI. zväzok 1945 – 1968 (Jan Pešek)  766

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   770

 

K r o n i k a   778

 

S l o v e n s k á  h i s t o r i o g r a f i a 2 0 0 5 (Alžbeta Sedliaková)   785