Historick? ?asopis 04/2007
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

208

Rok vydania

2007

Hmotnosť

339,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

L y s ?, Miroslav: Vp?dy husitov a ich pos?dky v Uhorsku v rokoch 1432 ? 1435  633

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid: Szech?nyi-Kollonichov chudobinec v Bratislave v kontexte transform?cie syst?mu soci?lnej starostlivosti v Uhorsku v ranom novoveku  659

M a n n o v ?, Elena: Koncept lojality. Postoj k autorit?m na Slovensku po?as prvej svetovej vojny  681

K a t u n i n e c, Milan: Charakter rak?skych a slovensk?ch kres?ansk?ch odborov v prvej polovici 20. storo?ia  699

H u d e k, Adam: Pokus o kon?truovanie marxistick?ho n?rodn?ho pr?behu v rokoch 1948 ? 1955  721

 

R o z h ? a d y

M a j o, Juraj ? K u s e n d o v ?, Dagmar: Etnick? a n?bo?ensk? pomery Slovenska v polovici 19. storo?ia pod?a Geografick?ho slovn?ka Uhorska od Eleka F?nyesa z roku 1851  739

 

A r c h ? v

? t e f ? n i k, Martin: Cesta Bonaccorsa Pittiho do Uhorska roku 1376  749

 

R e c e n z i e

K e p a r t o v ?, Jana (ed.): Antika? Zajd?te do kina, p?e?t?te rom?n (Pavol Valachovi?)  759

Die Ministerratsprotokolle ?sterreichs und der ?sterreichisch-Ungarischen Monarchie 1848-1918 (Du?an Kov??)  762

B o b r ? k, Miroslav: Nemeck? men?ina na Slovensku a jej telov?chovn? a ?portov? aktivity v rokoch 1918 ? 1945 (Du?an Kov??)  763

? t a i g l, Jan ? ? t e f a n s k ?, Michal: Vojensk? dejiny Slovenska. VI. zv?zok 1945 ? 1968 (Jan Pe?ek)  766

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   770

 

K r o n i k a   778

 

S l o v e n s k ?  h i s t o r i o g r a f i a 2 0 0 5 (Al?beta Sedliakov?)   785