Historick? ?asopis 03/2017
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2017

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t o d o l ? g i a  a  h i s t o r i o g r a f i a

H r u b o ?, Anton: ?Hist?ria historikov?. Kari?rne s?nusoidy historikov z Pedagogickej fakulty v Banskej Bystriciv kontexte spolo?ensk?ho odm?ku a normaliz?cie po inv?zii vojsk Var?avskej zmluvy do ?eskoslovenska  385

 

? t ? d i e

S e d l ? ? e k, Peter: Hospod?renie mestskej komory v Bratislave na z?klade rozboru komorn?ch kn?h mesta Bratislavy z rokov 1434 ? 1528  411

K o l l ? r o v ?, Ivona: Tajn? kni?n? obchod po vypuknut? Ve?kej franc?zskej revol?cie. Sympt?my latentn?ch dej?n komunik?cie  445

L e t k o v ?, Alexandra: Jan Anton?n Ba?a ? osud ve?kopodnikate?a v povojnovom ?eskoslovensku  471

B o r z a, Peter: Gr?ckokatol?cka cirkev a ?idia na Slovensku v rokoch 1939 ? 1945  493

B e r l a n s k ?, Matej: Ideov? obsah osl?v 20. v?ro?ia Povstania  515

 

R e c e n z i e

H u d ? ? e k, Pavol: Castrum Salis. Severn? pohrani?ie Uhorska okolo roku 1000 (Miroslav Lys?) 541

Riccardus Bartolinus/Richard Bartolini: Odeporicon (Milo? Marek) 543

S t o n e, Dan: Concentration camps. A short history (Denisa Ne???kov?) 545

 

G l o s y  549

 

K r o n i k a  559

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e  569

 

N e k r o l ? g y  571