Historický časopis 03/2017
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2017

Hmotnosť

314,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

M e t o d o l ó g i a  a  h i s t o r i o g r a f i a

H r u b o ň, Anton: „História historikov“. Kariérne sínusoidy historikov z Pedagogickej fakulty v Banskej Bystriciv kontexte spoločenského odmäku a normalizácie po invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa  385

 

Š t ú d i e

S e d l á č e k, Peter: Hospodárenie mestskej komory v Bratislave na základe rozboru komorných kníh mesta Bratislavy z rokov 1434 – 1528  411

K o l l á r o v á, Ivona: Tajný knižný obchod po vypuknutí Veľkej francúzskej revolúcie. Symptómy latentných dejín komunikácie  445

L e t k o v á, Alexandra: Jan Antonín Baťa – osud veľkopodnikateľa v povojnovom Československu  471

B o r z a, Peter: Gréckokatolícka cirkev a Židia na Slovensku v rokoch 1939 – 1945  493

B e r l a n s k ý, Matej: Ideový obsah osláv 20. výročia Povstania  515

 

R e c e n z i e

H u d á č e k, Pavol: Castrum Salis. Severné pohraničie Uhorska okolo roku 1000 (Miroslav Lysý) 541

Riccardus Bartolinus/Richard Bartolini: Odeporicon (Miloš Marek) 543

S t o n e, Dan: Concentration camps. A short history (Denisa Nešťáková) 545

 

G l o s y  549

 

K r o n i k a  559

 

O b h á j e n é  p r á c e  569

 

N e k r o l ó g y  571