Historick? ?asopis 05/2017
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

angli?tina - franc?z?tina

Počet strán

167

Rok vydania

2017

Hmotnosť

286,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Articles

V ? r ? s, L?szl?: The social function of historical knowledge and scholarly history writing in the 21st century  785

? u c h, Juraj: The constructivist understanding of history and its ethical dimension  799

H u d ? ? e k, Pavol: Silva Bereg. A Royal Forest in Medieval Hungary  809

K u ? n i r ? k o v ?, Ingrid: Social and health care in the Kingdom of Hungary in the first half of the 19th century  849

B o i s s e r i e, ?tienne: ?La situation n?est pas encore critique... ? Les probl?mes de contr?le de la Slovaquie dans la correspondance Markovi? ? Bene? ? ?rob?r (f?vrier ? mai 1919)  879

M i c h ? l e k, Slavom?r: The Tripartite Commission and the Czechoslovak monetary gold  895

 

R e v i e w s

H l a v a ? k o v ?, Miriam (ed.).: From symbol to word. Forms of medieval communication (Marek Druga)  931

D u c h o ? o v ?, Diana ? L e n g y e l o v ?, T?nde: Castle Kitchens and the Eating Habits of Aristocrats in early modern Times. The Joy of Festivals, The Sorrows of Everyday Lifes (Michal Bada)  935

K o v ? ?, Du?an ? K o w a l s k ?, Eva ? ? o l t ? s, Peter et al.: Society in Slovakia in the long 19th century (L?szl? V?r?s)  939

L o n d ? k, Miroslav ? M i c h ? l e k , Slavom?r ? W e i s s, Peter et al.: Slovakia: A European Story (Jakub Dr?bik)  947