Historick? ?asopis 01/2007
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

228

Rok vydania

2007

Hmotnosť

370,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? v o d

XIII. zjazd Slovenskej historickej spolo?nosti pri SAV  3

 

? i ? a j, Viliam: ?vodn? slovo predsedu Slovenskej historickej spolo?nosti  4

 

?es?desiat rokov slovenskej historickej spolo?nosti

K l a ? k a, Jozef: ?es?desiate v?ro?ie vzniku SHS  9

H a v r i l a, Marek: K niektor?m probl?mom v?vinu slovenskej historiografie a SHS pri SAV v 50. a 60. rokoch 20. storo?ia  20

B a r t l, J?lius: Historiografia na Slovensku po roku 1989 ? splnen? o?ak?vania? 35

 

K hodnoteniu jednotliv?ch chronologick?ch a tematick?ch oblast?

F r i m m o v ?, Eva: Historiografia obdobia renesancie a humanizmu na Slovensku po roku 1989  56

K o h ? t o v ?, M?ria: ?es?desiat rokov slovenskej profesion?lnej historiografie. V?skum novovek?ch dej?n  69

H o l e c, Roman: ?Kr?tke? dejiny ?dlh?ho? storo?ia  75

P e k ? r, Martin: Nieko?ko pozn?mok k stavu a aktu?lnym probl?mom v?skumu region?lnych dej?n  96

T a j t ? k, Ladislav: K niektor?m ot?zkam region?lnych dej?n na Slovensku  104

G r e x a, J?n: Probl?my dej?n ?portu na Slovensku  107

K o n e ? n ?, Stanislav: Rus?nska a ukrajinsk? men?ina v slovenskej historiografii po roku 1989 112

J e ? e k, V?clav: Idealizmus v byzantologick?ch ?t?di?ch  125

Z a v a c k ?, Mar?na: ?Nem?m ?as to ??ta?, mus?m sa u?i?.? K stavu vysoko?kolskej v?u?by hist?rie na Slovensku  133

S o k o l o v s k ?, Leon: Pomocn? vedy historick? na Filozofickej fakulte Univerzity Komensk?ho v Bratislave za ostatn?ch 60 rokov 146

D o m o v ?, Miroslava: Projekt a ciele budovania datab?zy: Bibliografia dej?n kni?nej kult?ry na Slovensku  153

S a k t o r o v ?, Helena: Gener?lny katal?g tla?? 16. storo?ia zachovan?ch na ?zem? Slovenska  157

S e d l i a k o v ?, Al?beta: Bibliografia slovenskej historiografie po roku 1989  164

? k o r v a n k o v ?, Gabriela: Z?kon o kronik?ch a obecn? kronika  166

 

Z ?innosti Slovenskej historickej spolo?nosti 

Spr?vy o ?innosti sekci? SHS  168

 

D i s k u s i a

K a m e n e c, Ivan: Kde s? hranice polemick?ch diskusi? a element?rnej slu?nosti?  201

 

R e c e n z i e

S o r b y, K .: Arabsk? v?chod (1945 ?1958). (Pavol Petruf)  207

K e l l y, C . : Comrade Pavlik. The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero (Mar?na Zavack?)  210

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a    214