Historický časopis 01/2007
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

228

Rok vydania

2007

Hmotnosť

370,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Ú v o d

XIII. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV  3

 

Č i č a j, Viliam: Úvodné slovo predsedu Slovenskej historickej spoločnosti  4

 

Šesťdesiat rokov slovenskej historickej spoločnosti

K l a č k a, Jozef: Šesťdesiate výročie vzniku SHS  9

H a v r i l a, Marek: K niektorým problémom vývinu slovenskej historiografie a SHS pri SAV v 50. a 60. rokoch 20. storočia  20

B a r t l, Július: Historiografia na Slovensku po roku 1989 – splnené očakávania? 35

 

K hodnoteniu jednotlivých chronologických a tematických oblastí

F r i m m o v á, Eva: Historiografia obdobia renesancie a humanizmu na Slovensku po roku 1989  56

K o h ú t o v á, Mária: Šesťdesiat rokov slovenskej profesionálnej historiografie. Výskum novovekých dejín  69

H o l e c, Roman: „Krátke“ dejiny „dlhého“ storočia  75

P e k á r, Martin: Niekoľko poznámok k stavu a aktuálnym problémom výskumu regionálnych dejín  96

T a j t á k, Ladislav: K niektorým otázkam regionálnych dejín na Slovensku  104

G r e x a, Ján: Problémy dejín športu na Slovensku  107

K o n e č n ý, Stanislav: Rusínska a ukrajinská menšina v slovenskej historiografii po roku 1989 112

J e ž e k, Václav: Idealizmus v byzantologických štúdiách  125

Z a v a c k á, Marína: „Nemám čas to čítať, musím sa učiť.“ K stavu vysokoškolskej výučby histórie na Slovensku  133

S o k o l o v s k ý, Leon: Pomocné vedy historické na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave za ostatných 60 rokov 146

D o m o v á, Miroslava: Projekt a ciele budovania databázy: Bibliografia dejín knižnej kultúry na Slovensku  153

S a k t o r o v á, Helena: Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska  157

S e d l i a k o v á, Alžbeta: Bibliografia slovenskej historiografie po roku 1989  164

Š k o r v a n k o v á, Gabriela: Zákon o kronikách a obecná kronika  166

 

Z činnosti Slovenskej historickej spoločnosti 

Správy o činnosti sekcií SHS  168

 

D i s k u s i a

K a m e n e c, Ivan: Kde sú hranice polemických diskusií a elementárnej slušnosti?  201

 

R e c e n z i e

S o r b y, K .: Arabský východ (1945 –1958). (Pavol Petruf)  207

K e l l y, C . : Comrade Pavlik. The Rise and Fall of a Soviet Boy Hero (Marína Zavacká)  210

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a    214