Historick? ?asopis 02/1994
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina - ?e?tina

Počet strán

232

Rok vydania

1994

Hmotnosť

391,00g

Formát

170x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

S c h w i n g e r o v ?, M?ria: Probl?m gen?zy arianizmu v kontexte s alexandrijskou ?idovsko-kres?anskou my?lienkovou trad?ciou   169

C h a s t a i n, James: Postavenie Slovanov v strednej Eur?pe a politika Franc?zska roku 1848   186

P ? s c h, Mikul??: Postoj slovenskej soci?lnej demokracie k balk?nskym premen?m (1908 ? 1914)  203

Z a v a c k ?, Katar?na: Pr?vne syst?my a trad?cie na Slovensku v obdob? vzniku ?SR  215

? u c h o v ?, X?nia: Administrat?vna samospr?va v koncepci?ch slovensk?ch centralistov Milana Hod?u a Ivana D?rera   226

M a r e s, Antoine: Slobodn? Franc?zsko a stredn? a v?chodn? Eur?pa v rokoch 1940 ? 1944   245

M u l ? k, Peter: Vatik?nska politika a diplomacia v stredov?chodnej Eur?pe v rokoch 1939 ? 1950   278

 

Rozh?ady

? u r i c a, S. Milan: Kedy sa za??naj? dejiny Slov?kov?   299

S r o k a, Stanislaw: ?vahy o vierohodnosti listiny z roku 1301 na Plave?   316

G ? l i k, Mari?n: Viae sericae alebo hodv?bne cesty ? spostredkovatelia medzi ?ziou a Eur?pu   322

 

Materi?ly

Ch y t k a, Stanislav V.: Niektor? snahy o budovanie n?rodnej arm?dy Slovenska v rokoch 1938 ? 1939   333

 

Arch?v

M l y n ? r i k, J?n: Za?iatky komunistick?ho hnutia na Slovensku a jeho ved?ce osobnosti   341

 

Recenzie

B r o d, T.: ?eskoslovensko a Sov?tsk? svaz v letech 1939?1945 (I. Kamenec)   361

Geschichtswissenschaft vor 2000. Perspektiven der Historiographie, Geschichtstheorie, Sozial- und Kulturgeschichte, Festschrift f?r Georg G. Iggers zum 65. Geburtstag (J. Kudrna)   363

K ? l l a y, K. von ? S p e t k o, J.: Slowakei (M. Kraj?ovi?)   366

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA