Historický časopis 02/2016
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV; VEDA

Jazyk

slovenčina

Počet strán

192

Rok vydania

2016

Hmotnosť

316,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

H u d á č e k, Pavol: Silva Bereg. Kráľovský les v stredovekom Uhorsku  193

Š v e c o v á, Adriana: Inštitút manželstva v novoveku na pozadí sporu o rozluku Jána Dubničku versus Alžbety Magyaryovej  231

B a l á ž o v á, Barbara: Písomné a obrazové pramene k banskoštiavnickej rodine Reutter ako východisko pre konštrukciu kultúrneho sveta meštianskych elít stredoslovenských banských miest v závere 16. a prvej polovici 17. storočia  249

Š p r o c h a, Branislav – T i š l i a r, Pavol: Obraz rómskej populácie v Uhorsku na konci 19. storočia 267

M i c h á l e k, Slavomír: Tripartitná komisia a československé menové zlato  299

 

R o z h ľ a d y

M e s i a r k i n, Adam: Veča. Príspevok k dejinám slovanského práva  333

 

R e c e n z i e

F a l i s o v á, Anna – Le n g y e l o v á, Tünde. Bioterapie optikou histórie; F a l i s o v á, Anna – Ta k á č, Peter – Le n g y e l o v á, Tünde. Výskum a vývoj nových bioterapeutických metód (Katarína Pekařová)  361

K r a k o v s k ý, Roman. Réinventer le monde. L´espace et le temps en Tchécoslovaquie communiste (Michal Kšiňan)  363

 

G l o s y  367

 

K r o n i k a  370

 

O b h á j e n é  p r á c e 374