Historick? ?asopis 02/2016
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV; VEDA

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

192

Rok vydania

2016

Hmotnosť

316,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

H u d ? ? e k, Pavol: Silva Bereg. Kr??ovsk? les v stredovekom Uhorsku  193

? v e c o v ?, Adriana: In?tit?t man?elstva v novoveku na pozad? sporu o rozluku J?na Dubni?ku versus Al?bety Magyaryovej  231

B a l ? ? o v ?, Barbara: P?somn? a obrazov? pramene k bansko?tiavnickej rodine Reutter ako v?chodisko pre kon?trukciu kult?rneho sveta me?tianskych el?t stredoslovensk?ch bansk?ch miest v z?vere 16. a prvej polovici 17. storo?ia  249

? p r o c h a, Branislav ? T i ? l i a r, Pavol: Obraz r?mskej popul?cie v Uhorsku na konci 19. storo?ia 267

M i c h ? l e k, Slavom?r: Tripartitn? komisia a ?eskoslovensk? menov? zlato  299

 

R o z h ? a d y

M e s i a r k i n, Adam: Ve?a. Pr?spevok k dejin?m slovansk?ho pr?va  333

 

R e c e n z i e

F a l i s o v ?, Anna ? Le n g y e l o v ?, T?nde. Bioterapie optikou hist?rie; F a l i s o v ?, Anna ? Ta k ? ?, Peter ? Le n g y e l o v ?, T?nde. V?skum a v?voj nov?ch bioterapeutick?ch met?d (Katar?na Peka?ov?)  361

K r a k o v s k ?, Roman. R?inventer le monde. L?espace et le temps en Tch?coslovaquie communiste (Michal K?i?an)  363

 

G l o s y  367

 

K r o n i k a  370

 

O b h ? j e n ?  p r ? c e 374