Historick? ?asopis 01/2005
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

216

Rok vydania

2005

Hmotnosť

352,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

H o l l ?, Karol: K?a?n? Salomea a uhorsko-po?sk? vz?ahy v rokoch 1214 ? 1241   3

? t i l l a, Milo?: Martin ?ulen a slovensk? politika v ?es?desiatych a sedemdesiatych rokoch 19. storo?ia   29

K o v ? ?, Du?an: Nacionalizmus a politick? kult?ra v Rak?sko-Uhorsku v obdob? dualizmu   45

H a l l o n, ?udov?t: ?loha Milana Hod?u v komer?nom bankovn?ctve Slovenska v rokoch 1918 ? 1938  57

C h u d j ? k, Franti?ek: Menov? reforma v ?eskoslovensku roku 1945 (slovensk? predstavy a po?iadavky)  71

 

Materi?ly

M a ? u h a, Maro?: Listy Mat??a Ivanku, prefekta tur?ianskych majetkov rodu R?vai, z rokov 1601 ? 1625   93

 

Rozh?ady

P ? k, Attila: Hist?ria v transforma?nom procese Ma?arska 111

 

Arch?v

P e t r u f, Pavol ? S e g e ?, Du?an: Memorandum Karola Sidora. Slovensk? ot?zka z j?na 1943 123

 

Recenzie

Zborn?k na po?es? Dariny Bialekovej (R. Marsina) 151

V a r i n s k ?, Vladim?r: T?bory n?tenej pr?ce na Slovensku v rokoch 1941 ? 1953 (J. Pe?ek)  153

K u  k  l  ?  k, J. (ml.) ? N ? m e ? e k, J.: Proti Bene?ovi!... ?esk? a slovensk? protibene?ovsk? opozice v Lond?ne 1939?1945 (Z. K?m?k)    156 

D u ?-F a j f e r, H.: Literatura lemkowska w drugiej polowie XIX i na poczatku XX wieku. 7. zv. (O. R. Halaga)  162

C s u k o v i t s, E.: K?z?pkori magyar zar?ndokok (V. M?cska)   164

V i d a l, C.: Checas de Madrid (P. Sz?raz)   169

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA