Historick? ?asopis 04/2006
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

218

Rok vydania

2006

Hmotnosť

350,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

? t ? d i e

P i c h l e r, Tibor: N?rod, n?rodnosti, ?t?t: o politike etnick?ho entuziazmu  569

H a l l o n, ?udov?t: ?loha komer?n?ch b?nk v ariz?cii na Slovensku 1939 ? 1945  591

M i c h ? l e k, Slavom?r: Spor ?eskoslovenska a USA o ?irokop?sov? valcov?u v rokoch 1951 ? 1954  607

 

M a t e r i ? l y

B a r t l o v ?, Alena: HS?S v roku 1935, bohatom na d?le?it? politick? udalosti  631

 

R o z h ? a d y

K o w a l s k ?, Eva: Obnova cirkevn?ho ?ivota evanjelikov a. v. v Uhorsku po roku 1681. Probl?my a formy ich rie?enia  653

K r u h l a ? o v, Anatolij: Mychajlo Drahomanov a ot?zka slovanskej vz?jomnosti v druhej polovici 19. storo?ia  665

 

R e c e n z i e

P ? l, J.: V?rosfejl?d?s a sz?kelyf?ld?n 1750 ? 1914 (Roman Holec)  681

G e b h a r t, J. ? K u k l ? k, J.: Druh? republika 1938 ? 1939. Sv?r demokracie a totality v politick?m, spolo?ensk?m a kult?rn?m ?ivot? (Valeri?n Bystrick?)  684

J a n ? ? k,D. ? K u b ?, E.: ?Arizace? a ariz?to?i. Drobn? a st?edn? ?idovsk? majetek v ?v?rech Kreditanstalt der Deutschen 1939 ? 1945 (?udov?t Hallon)  686

 

G l o s y ? B i b l i o g r a f i a   691   

 

K r o n i k a   709

 

S l o v e n s k ?  h i s t o r i o g r a f i a  2004 (Al?beta Sedliakov?)   719

.