Historický časopis 04/2006
vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy

Vydavateľstvo

Historický ústav SAV

Jazyk

slovenčina

Počet strán

218

Rok vydania

2006

Hmotnosť

350,00g

Formát

165x235

Väzba

Mäkká väzba

Dodávateľ

Historický ústav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

Časopis je jedným z nástrojov organizovania historickej vedy a sprítomňovania jej výsledkov širšej vedeckej obci. Je otvorený všetkým názorom, smerom, školám a tematickým okruhom, pokiaľ ...sa opierajú o vážne bádanie a sú spracované v zhode so základnými princípmi historickej vedy. Programovo nepreferuje žiadne obdobie, témy či výseky dejín. Je časopisom všetkých historikov, ktorí sa zaoberajú slovenskými dejinami a všetkých slovenských historikov, ktorí skúmajú či už slovenské alebo stredoeurópske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

Š t ú d i e

P i c h l e r, Tibor: Národ, národnosti, štát: o politike etnického entuziazmu  569

H a l l o n, Ľudovít: Úloha komerčných bánk v arizácii na Slovensku 1939 – 1945  591

M i c h á l e k, Slavomír: Spor Československa a USA o širokopásovú valcovňu v rokoch 1951 – 1954  607

 

M a t e r i á l y

B a r t l o v á, Alena: HSĽS v roku 1935, bohatom na dôležité politické udalosti  631

 

R o z h ľ a d y

K o w a l s k á, Eva: Obnova cirkevného života evanjelikov a. v. v Uhorsku po roku 1681. Problémy a formy ich riešenia  653

K r u h l a š o v, Anatolij: Mychajlo Drahomanov a otázka slovanskej vzájomnosti v druhej polovici 19. storočia  665

 

R e c e n z i e

P á l, J.: Városfejlődés a székelyföldön 1750 – 1914 (Roman Holec)  681

G e b h a r t, J. – K u k l í k, J.: Druhá republika 1938 – 1939. Svár demokracie a totality v politickém, spoločenském a kultúrním životě (Valerián Bystrický)  684

J a n č í k,D. – K u b ů, E.: „Arizace“ a arizátoři. Drobný a střední židovský majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen 1939 – 1945 (Ľudovít Hallon)  686

 

G l o s y – B i b l i o g r a f i a   691   

 

K r o n i k a   709

 

S l o v e n s k á  h i s t o r i o g r a f i a  2004 (Alžbeta Sedliaková)   719

.