Historick? ?asopis 03/2000
vedeck? ?asopis o dejin?ch Slovenska a strednej Eur?py

Vydavateľstvo

Historick? ?stav SAV

Jazyk

sloven?ina

Počet strán

184

Rok vydania

2000

Hmotnosť

316,00g

Formát

165x235

Väzba

M?kk? v?zba

Dodávateľ

Historick? ?stav SAV

EAN

ISSN 0018-2575

?asopis je jedn?m z n?strojov organizovania historickej vedy a spr?tom?ovania jej v?sledkov ?ir?ej vedeckej obci. Je otvoren? v?etk?m n?zorom, smerom, ?kol?m a tematick?m okruhom, pokia? ...sa opieraj? o v??ne b?danie a s? spracovan? v zhode so z?kladn?mi princ?pmi historickej vedy. Programovo nepreferuje ?iadne obdobie, t?my ?i v?seky dej?n. Je ?asopisom v?etk?ch historikov, ktor? sa zaoberaj? slovensk?mi dejinami a v?etk?ch slovensk?ch historikov, ktor? sk?maj? ?i u? slovensk? alebo stredoeur?pske dejiny.

Čítať viac...
5,00€
Pridať do košíka logo
skladom

Mohlo by vás zaujímať

Obsah

?t?die

? i m e k o v ?, Sl?vka: ?idia v pr?vnych pamiatkach za Arp?dovcov  401

T i l k o v s z k y, Lorant: ?udov?t ?igmund Szeber?nyi a Slov?ci v Ma?arsku   417

H a r b u ? o v ?, ?ubica: P?sobenie ruskej porevolu?nej emigr?cie na Slovensku v rokoch 1920 ? 1939   435

? t e f ? n i k o v ?, Antonia: O niektor?ch aspektoch zahrani?n?ho obchodu Slovenskej republiky v rokoch 1939 ? 1945   462

P e ? e k, Jan: ?t?tna bezpe?nos? na Slovensku v obdob? pokusu o spolo?ensk? reformu a jeho likvid?cie (1968 ? 1970)   478

 

Rozh?ady

M u ? i n k a, Mikula?: Ivan Kraskovskij ? priekopn?k bielorusko-ukrajinsk?ch vz?ahov a Slovensko   495

 

Materi?ly

B o b r i k, Miroslav: ?innos? Nemeck?ho telocvi?n?ho a ?portov?ho zv?zu v obdob? slovensk?ho ?t?tu (1939 ? 1945)   505

 

Arch?v

K o v ? ?, Du?an: ?tef?nikovo talianske memorandum z apr?la 1916   517

 

Recenzie

Kronika 20. storo?ia (P. Petruf)   534

Priekopn?ci vedy a techniky na Slovensku, 3 (R. Holec)   536

R y c h l i k, J.: ?e?i a Slov?ci ve 20. stolet?. ?eskoslovensk? vztahy 1914 ? 1945 (L. Su?ko   540

Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Slowacy w 20 wieku (J. Valenta)   547

Vosto?naja Jevropa v dokumentach rossijskich archivov 1944 ?1953 gg. (M. Barnovsk?)   552

 

GLOSY ? BIBLIOGRAFIA ? KRONIKA   556